O firmie

MAHTA Sp. z o. o. powstała w 2009 roku, aby dostarczać wiarygodnych dowodów naukowych, niezbędnych do podejmowania odpowiedzialnych i sprawiedliwych decyzji dotyczących finansowania w ramach systemu ochrony zdrowia. Mając świadomość odpowiedzialności, jaka na nas ciąży, jakość i wiarygodność naszych opracowań stawiamy na pierwszym miejscu.

W naszej pracy łączymy wiedzę i wieloletnie doświadczenie z obszaru Market-Access (MA) z wiarygodną oceną różnorodnych technologii medycznych - Health Technology Assessment (HTA), ubiegających się o finansowanie ze środków publicznych. Nazwa firmy podkreśla istotę współdziałania tych dwóch obszarów, kiedy pragniemy zapewnić dostęp do nowoczesnych leków wydłużających życie chorych i poprawiających jego jakość. Jednak MAHTA to przede wszystkim ludzie oddani swojej pracy i poświęcający swój czas na pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Trzon firmy tworzą specjaliści z zakresu medycyny, farmacji, zdrowia publicznego, biologii, matematyki, statystyki, modelowania ekonomicznego i programowania informatycznego. Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z pracy po stronie płatnika publicznego potrafimy sprostać oczekiwaniom decydenta w zakresie i sposobie prezentowania dowodów będących podstawą decyzji refundacyjnych w Polsce. Będąc byłymi pracownikami firm produkujących leki, posiadamy unikalną wiedzę dotyczącą podejścia i oczekiwań naszych Partnerów biznesowych, związanych w prowadzonymi procesami refundacyjnymi. Łączymy doświadczenie z pracy po obu stronach procesu refundacyjnego z kompetencjami i wiedzą analityczną, statystyczną i matematyczną. Pozwala nam to na tworzenie analiz i modeli ekonomicznych opartych o dane z badań klinicznych, oddających korzyści ze stosowania leków w realnym świecie, w jakim leczą się osoby dotknięte chorobami. Zespół firmy MAHTA tworzy obecnie ponad 20 osób, z których większość pracuje z nami niemal do samego początku działania firmy. Możemy się pochwalić bardzo niewielką rotacją pracowników, co pozwala nam na ciągłe pogłębianie kompetencji, a nie zdobywanie jej na nowo, zapewniając realizację zleconych nam zadań na najwyższym poziomie.

 

Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje realizację opracowań farmakoekonomicznych w wielu obszarach terapeutycznych, co prezentuje poniższy schemat.

 

Od samego początku działania firmy przygotowujemy różne formy opracowań dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Opracowania te wykonujemy nie tylko dla przedstawicieli firm farmaceutycznych, ale również dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz organizacji pacjentów czy grup eksperckich. W zależności od zapotrzebowania tworzymy opracowania różnorodne, dostosowane do potrzeb naszych Klientów: począwszy od analiz typu ekspertyza wstępna, analizy kosztowe, rapid review, kalkulatory i modele, po pełne raporty HTA (de novo) lub też wybrane ich elementy (wybrane analizy, dane wejściowe do analiz dostosowane do warunków polskiej praktyki klinicznej, audyt raportu wykonanego za granicą lub przez inną polską firmę). Nasze opracowania wykonujemy zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Przygotowywane przez nas analizy (o ile zachodzi taka potrzeba) są zgodne z zapisami Ustawy o refundacji, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie spełniać muszą analizy HTA oraz Wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jesteśmy zaufanym partnerem dla naszych Klientów. Bardzo często uczestniczymy we wszystkich etapach procesu refundacyjnego począwszy od zapewnienia dostępności rynkowej leku, poprzez opracowanie strategii refundacyjnej, przygotowanie pełnej dokumentacji refundacyjnej, w tym raportu HTA oraz propozycji mechanizmu podziału ryzyka, złożenie wniosku refundacyjnego oraz przygotowanie Wnioskodawcy do negocjacji z Komisją Ekonomiczną. Bardzo często bierzemy udział w spotkaniach z różnymi interesariuszami procesu decyzyjnego, tj. zespołem analityków AOTMiT, Komisją Ekonomiczną przy MZ oraz samym Ministrem Zdrowia.