Analiza opłacalności (analiza ekonomiczna)

W analizie ekonomicznej staramy się określonym w analizie klinicznej efektom zdrowotnym przypisać koszty związane z uzyskaniem tych właśnie efektów. Relacja tych pierwszych wartości względem tych drugich, stanowi parametr opłacalności. Typów analizy opłacalności jest wiele (analiza kosztów-efektywności, analiza kosztów-użyteczności, analiza kosztów-wydajności, analiza kosztów-konsekwencji, analiza minimalizacji kosztów) i zastosowanie każdej z nich możliwe jest w określonych sytuacjach. Staramy się zawsze, gdy jest to możliwe przedstawić wyniki tak, by były one w pełni kompatybilne z wymaganiami stawianymi w Wytycznych oceny technologii medycznych opublikowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie spełniać muszą analizy HTA. Wyniki analizy opłacalności odnosimy do aktualnie przyjmowanego w Polsce progu opłacalności. Wówczas, jako niezbędny element analizy ekonomicznej, wyznaczamy ceny progowe dla technologii wnioskowanej.