Analiza problemu decyzyjnego

APD jest częścią raportu oceny technologii medycznej wymaganą przez polskie Wytyczne oceny technologii medycznych, ogłoszone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W ramach tej części raportu HTA określamy miejsce dla nowej, ocenianej technologii medycznej w systemie ochrony zdrowia w jego aktualnym kształcie, biorąc pod uwagę możliwości finansowania, jakie aktualna konstrukcja systemu ochrony zdrowia oferuje. W zależności od sytuacji, czasami już na etapie APD określamy aktualną praktykę kliniczną stosowaną przez lekarzy w danym wskazaniu w Polsce, która to aktualna praktyka kliniczna jest punktem odniesienia dla technologii ocenianej w raporcie. W takiej sytuacji, na tym właśnie etapie, możemy dokonać selekcji komparatorów. APD jest rodzajem opracowania systemowego i nierzadko może służyć planowaniu niektórych aktywności właściciela produktu w polskiej rzeczywistości, dlatego zamówienie tej właśnie analizy jako samodzielnego dokumentu jest również możliwe i chętnie przez nas realizowane.