Analiza skuteczności i bezpieczeństwa (przegląd systematyczny)

AKL to część raportu HTA, składająca się z przeglądu systematycznego opracowań pierwotnych i wtórnych, pozwalających dokonać porównania skuteczności i bezpieczeństwa ocenianej interwencji z dostępnymi opcjami terapeutycznymi zakwalifikowanymi jako komparatory. Zawiera ona syntezę ilościową i jakościową zebranych dowodów naukowych, ocenę stopnia ich wiarygodności i homogeniczności populacji uwzględnianej w poszczególnych badaniach. Analiza kliniczna wskazuje, jaka jest skuteczność praktyczna i eksperymentalna technologii ocenianej względem technologii alternatywnych, w oparciu o najlepsze spośród dostępnych źródła danych.

Analiza kliniczna może przedstawiać porównanie technologii medycznych przeprowadzone w sposób bezpośredni (na podstawie bezpośrednich badań klinicznych), ale również oferujemy analizy, w których porównanie jest prowadzone w sposób pośredni i mieszany, np. przy wykorzystaniu metaanalizy sieciowej.