Badania obserwacyjne

 

Firma MAHTA oferuje: 

przeprowadzenie obserwacyjnych (nieinterwencyjnych) badań klinicznych, w tym także adaptacyjnych o charakterze przekrojowym, prospektywnym lub retrospektywnym. 

Zakres usług obejmuje:

  • planowanie (tworzenie protokołu badania) 
  • nawiązanie i koordynowanie współpracy z ośrodkami 
  • przygotowanie Karty Obserwacji Klinicznej (CRF oraz e-CRF) 
  • zbieranie danych 
  • pomoc techniczna dla ośrodków
  • pełna analiza statystyczna
  • przygotowanie raportu końcowego (CSR) i podsumowania wyników 
  • przygotowanie publikacji naukowej / posteru / abstraktu / wystąpienia konferencyjnego

 

Badanie może mieć charakter epidemiologiczny, dotyczyć efektu diagnostycznego lub terapeutycznego bądź zużycia zasobów. Ocenie mogą być poddane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i świadczenia, w tym także usługi telemedyczne.