Dane rzeczywiste (real-world data)

Efektywność praktyczna (dane rzeczywiste, real-world data, RWD) staje się bardzo ważnym elementem podejmowania decyzji z zakresu HTA, zarówno dla Wnioskodawców, jak i dla Decydenta. Dane te mogą dostarczyć wielu informacji i mieć istotny wpływ na strategię refundacyjną: od wyboru komparatorów, po przygotowanie analiz farmakoekonomicznych (klinicznej, ekonomicznej i finansowej), na propozycjach schematów podziału ryzyka (RSS) kończąc.

RWD są kluczowe do określenia długotrwałego profilu bezpieczeństwa leków, jakości życia chorych, wpływu stosowania danego leku na standardy (ścieżki) leczenia w danym kraju, a także zasadności refundacji określonej technologii medycznej.

Firma MAHTA oferuje możliwość przygotowania badania mającego na celu zebranie RWD i/lub analizę jakościową tego typu danych, analizę statystyczną tych danych oraz uwzględnienie ich w analizach farmakoekonomicznych. Przykładowym źródłem danych RWD może być badanie ankietowe.