Modelowanie

Gdy nie ma danych bezpośrednich, którymi można opisać rzeczywistość, modelowanie jest metodą, do jakiej należy się uciec. Zadaniem modelu jest uproszczone opisanie skomplikowanej rzeczywistości w oparciu o obliczenia według znanych metod statystycznych - symulacji Monte Carlo, metod kohortowych, czy metaregresji bayessowskich. Najczęściej wykorzystywanymi w obrazowaniu zagadnień z obszaru ochrony zdrowia typami modeli są drzewa decyzyjne i modele (łańcuchy) Markowa. Zaletą modeli jest możliwość łatwego wprowadzania zmiennych danych wejściowych i możliwość otrzymania natychmiastowo wyników. Pozwala to przykładowo na szybkie określenie wartości progowych dla ceny danej technologii medycznej, czy też jej kosztu tak, by opłacalność tej technologii mieściła się w przyjętych granicach opłacalności. Modelowanie znajduje również zastosowanie w określaniu wpływu na budżet decyzji o finansowaniu technologii medycznej, a także w określaniu możliwych kwot przekroczenia i udziału technologii w powstaniu danej kwoty przekroczenia, co w przyszłości będzie owocować karami i koniecznością uczestniczenia w zwracaniu płatnikowi publicznemu tej kwoty przekroczenia.

Zaznaczyć również należy, że modelowanie coraz częściej prowadzone jest też w analizie klinicznej, tj. porównanie pośrednie technologii medycznych i metaanalizy sieciowe.[A1]