Przygotowanie pism dla MZ i AOTMiT

W trakcie trwania procesu refundacyjnego pojawić się może konieczność dialogu z Decydentem lub analitykami AOTMiT. Wówczas niezbędne może się okazać wystosowanie odpowiedniego pisma. Ważne jest, aby pismo takie zawierało ważne i niepodważalne argumenty broniące przyjmowane stanowisko. Zaznaczyć należy, że mamy doświadczenie w przygotowywaniu tego typu pism. Najczęściej były one przygotowywane w formie:

  • odpowiedzi na pismo w sprawie minimalnych wymagań,
  • odpowiedzi na analizę weryfikacyjną AOTMiT,
  • komentarz do Rekomendacji Prezesa AOTMiT,
  • komentarz do Stanowiska Rady Przejrzystości AOTMiT,
  • komentarz do decyzji Ministra Zdrowia w sprawie refundacji.

Pisma takie przygotowujemy nie tylko dla raportów, których jesteśmy autorami (wówczas znamy wszystkie założenia raportu i jesteśmy w stanie uzasadniać zastosowane rozwiązania), ale również dla raportów przygotowanych przez innych wykonawców (w tej sytuacji kluczowe jest nasze nowe spojrzenie na koncepcję raportu i realizację poszczególnych analiz, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować nowe argumenty uzasadniające zastosowane podejście lub zaproponować nowe rozwiązania).