Polityka prywatności

Warunki użytkowania

Zwrot MAHTA, użyty w serwisie internetowym bądź w niniejszym tekście, oznacza firmę MAHTA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa.

Zwrot Serwis internetowy lub Serwis oznacza serwis informacyjny MAHTA Sp. z o.o., którego nośnikiem jest sieć Internet.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków użytkowania serwisu.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują MAHTA Sp. z o.o.

Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Polityka prywatności

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszystkie dane osobowe oraz informacje przekazane przez Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych pobieranych od Użytkowników Serwisu jest MAHTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanym dalej MAHTA), z siedzibą w Warszawie przy ul. Rejtana 17/5, 02-516 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe są zapisywane i przetwarzane oraz wykorzystywane są przez MAHTA w celu pomocy przy korzystaniu z produktów MAHTA. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne i służy do przetwarzania ich dla celów rekrutacyjnych i usług oferowanych przez MAHTA. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są pobierane poprzez udostępnienie adresu e-mail na stronie internetowej MAHTA. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie informacji dotyczącej ochrony danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowej MAHTA lub też informacji w zakresie rekrutacji. Użytkownicy Serwisu mają w każdym czasie możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania ich adresów e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. W tym celu należy przesłać stosowną informację na adres biuro na serwerze mahta.pl

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

MAHTA nie ujawnia, nie sprzedaje ani nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji gdy:

  • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik Serwisu, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika Serwisu, którego dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MAHTA albo odbiorców danych.
Linki do innych stron

Nasze strony zawierają linki do innych stron w Internecie. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych nie odnosi się do tych stron i w związku z tym wskazany jest bezpośredni kontakt w sprawie ochrony danych osobowych na tych stronach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO przez MAHTA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa, w celach rekrutacyjnych i udostępnienia informacji handlowej. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.